Oznamy školskej jedálne 2019/2020

 Prihláška na stravovanie pre nového žiaka 

Školská jedáleň je miestom pravidelnej odbornej praxe žiakov tretieho a štvrtého ročníka Hotelovej akadémie. Príprava jedál, prevádzka jedálne ako aj obsluha sú výsledkom žiakov, odborných vyučujúcich a personálu v kuchyni. Stravovanie dopĺňa školský bufet, kde si vždy vyberiete niečo chutné.

 Stravná jednotka pre študentov SPŠ potravinárskej Nitra od 1. 9. 2019:

Stredná škola

Raňajky

Obed

Večera

Spolu

Mesačný preddavok

iba obed

Mesačný preddavok ubytovaný na ŠI

od 15 do 19 rokov

I. ročník až IV. ročník

1,19 €

1,26 €

1,15 €

3,60 €

26 €

72 €

Stravná jednotka pre študentov ubytovaných na ŠI z iných škôl od 1. 9. 2019:

Stredná škola

Raňajky

Obed

Večera

Spolu

Mesačný preddavok ubytovaný na ŠI

od 11 do 15 rokov

1,10 €

-

1,06 €

2,16 €

44 €

od 15 do 19 rokov

1,19 €

-

1,15 €

2,34 €

47 €

Čísla účtov:

Číslo účtu za stravu: SK50 8180 0000 0070 0030 8664

Pri platbách dodržiavať nasledovné požiadavky:

a)      do správy pre prijímateľa napísať meno a priezvisko študenta,

b)     vypĺňať variabilný symbol, ktorý si žiak prevezme u triedneho profesora, alebo si ho nájde v žiackej knižke v časti PLATBY.

Vyúčtovanie preplatkov za stravu bude zrealizované koncom školského roka. Preplatky budú vrátené na účet, z ktorého bola platba zrealizovaná.

Číslo účtu za ubytovanie: SK69 8180 0000 0070 0030 8613

Poplatok za ubytovanie na ŠI pre študentov Spojenej školy, Slančíkovej 2, Nitra: 25 €/mesačne

Poplatok za ubytovanie na ŠI pre študentov z iných škôl: 30 €/mesačne

Platby za stravu a ubytovanie je možné uhrádzať z účtu formou trvalého príkazu (v desiatich splátkach), ktorý rodič zadá najneskôr do 25. dňa predošlého mesiaca (napr. mesiac september uhradí do 25. augusta). 

Prihlasovanie a odhlasovanie zo stravy:

Prihlasovať alebo odhlasovať zo stravy je možné do 11,00 hod. deň vopred, a to:

-          cez internet (elektronická žiacka knižka),

-          vhodením oznamu do schránky, ktorá sa nachádza v školskej jedálni,

-          telefonicky na č. 037/6531 608.

 Žiadame Vás o dodržiavanie termínov, včasné uhrádzanie poplatkov za stravu.

 Obedy sa vydávajú na čipové karty, náhradné stravné lístky sa vydávajú len nevyhnutných prípadoch.

 Výdaj stravy:

-          Raňajky          06.30 – 07.45 hod.

-          Obed              12.00 – 14.45 hod.

-          Večera           18.00 – 19.00 hod.

 

Za spoluprácu Vám vopred ďakujeme

PaedDr. Zuzana Savová, PhD.

       vedúca školskej jedálne