Prevencia sociálno - patologických javov


November:
•    Vyhodnotenie dotazníkov o užívaní legálnych drog  - Mgr. Ševelová
•    Oboznámenie žiakov o Zákone NR SR č. 87/2009 Z. z. a Zákone NR SR č. 648/2007 Z. z. o ochrane nefajčiarov v podmienkach školy a školských zariadení
•    Poskytnutie materiálov triednym učiteľom o škodlivosti alkoholu (Mgr. Ševelová)
•    Beseda o škodlivosti alkoholu – školská psychologička Mgr. Kováčiková
•    Príprava imatrikulácie žiakov 1. ročníka

December:
•    Červená stužka – Kampaň boja proti AIDS – Dr. Surová
•    Imatrikulácia žiakov 1. ročníka
•    Venček pre žiakov  1. ročníkov a ich rodičov
•    Vianočné aktivity

Január:
•    Beseda s pracovníkom Mestskej polície (Šikanovanie)
•    Výchovný koncert

Február:
•    Trestno-právna zodpovednosť – beseda -  kpt. Mgr. I. Matejová  - KR PZ Nitra (2. ročníky)
•    14. február – Valentín: Medziľudské vzťahy, príprava na manželstvo a rodičovstvo, Mgr. Ševelová
•    Zistenie stavu medziľudských vzťahov v triedach

Marec:
•    Týždeň boja proti rasizmu – Dr. Šimková, Mgr. Babjaková PhD.
•    Divadelné predstavenie pre žiakov

Apríl:
•    Beseda s pracovníkmi CPPPaP v Nitre – Prevencia obchodovania s ľuďmi

Máj:

•    Tvorba projektov pri príležitostí Medzinárodného dňa boja proti drogovej závislosti (26. jún)
•    Oboznámenie žiakov s internetovým portálom www.infodrogy.sk

Jún:

•    Vyhodnotenie celoročnej činnosti na úseku prevencie v podmienkach školy – Mgr. Ševelová


17. 9. 2012  

Mgr. Jaroslav Maček
riaditeľ školy